250+ Best Karma Quotes in Marathi 2024

Karma is a Sanskrit word that refers to the law of cause and effect. It is the belief that our actions have consequences, and what we sow, we shall reap. This principle is fundamental to several religions, including Hinduism, Buddhism, and Jainism.

In Marathi culture, karma is a significant concept that emphasizes the importance of performing good deeds and living a virtuous life. The following are some of the best karma quotes in Marathi that will inspire you to live by these principles.

Best Karma Quotes in Marathi

 1. “कर्म बदलते नाही, कर्माचे फळ बदलतात.” Translation: “Karma doesn’t change, its fruit changes.”
 2. “कर्म आणि भावना संगतात.” Translation: “Karma and emotions go hand in hand.”
 3. “जे कर्म करतो ते त्याचा फळ भोगतो.” Translation: “One who does karma, reaps its fruit.”
 4. “कर्म निष्ठा आणि संकल्पातून होतात.” Translation: “Karma is done with dedication and determination.”
 5. “कर्म त्याच्या परिणामानुसार बदलतात.” Translation: “Karma changes according to its consequences.”
 6. “कर्माची शक्ती मानवाच्या जीवनात असीम आहे.” Translation: “The power of karma is infinite in human life.”
 7. “आपण कर्मांचे मालक आहोत आणि त्यांचे फळ आपल्या हातात आहेत.” Translation: “We are the owners of our karma and its fruit is in our hands.”
 8. “कर्माचे अशा शिक्षण देताना की ते शिक्षण मानवी जीवनात कसं वापरायचं त्याचा उपयोग करण्यासाठी देतात.” Translation: “Karma teaches us how to use its lessons in human life.”
 9. “कर्माचे बंधन जास्त कमी नाही परंतु त्याचे फळ मानसिक आणि शारीरिक दोन्ही रूपात अनुभवायला मिळतात.” Translation: “The bond of karma is not much but its fruit is experienced in both mental and physical forms.”
 10. “कर्माने ज्ञान आणि विज्ञान दोन्ही देतात.” Translation: “Karma gives both knowledge and wisdom.”
 11. “जे कर्म आपण करतो, ते आपल्याशी समाधान करावे लागते.” Translation: “The karma we do, we have to find solutions for it.”
 12. “कर्माचे विश्वास नको तर ते सिद्ध होत नाही.” Translation: “Karma cannot be successful without faith.”
 13. “कर्म आणि कर्तव्य दोन्ही नाहीतरी शिकवतात.” Translation: “Karma and duty both teach us important lessons.”
 14. “कर्म नेमके आणि उत्कृष्टतेने केलेले जातात.” Translation: “Karma is done with precision and excellence.”
 15. “कर्म बांधणारे नाही, त्याचे फळ बांधतात.” Translation: “Karma doesn’t bind, its fruit does.”
 16. “आपले कर्म आपल्या भावनेंचे परिणाम देते.” Translation: “Our karma gives results based on our emotions.”
 17. “कर्म जगाचे शिकवणारे आहेत.” Translation: “Karma teaches us about the world.”
 18. “कर्माने आणि आत्मविश्वासाने सर्व काही संपवू शकते.” Translation: “Karma and self-confidence can accomplish anything.”
 19. “जे कर्म करतो ते त्याच्या पूर्ण शक्तीमुळे करावे लागतो.” Translation: “One who does karma, does it with full power.”
 20. “कर्मात जीवन आणि जीवनात कर्म आहे.” Translation: “Life is in karma and karma is in life.”
 21. “कर्म तुमच्या पूर्वजांचे फळ देते.” Translation: “Karma gives the fruit of your ancestors.”
 22. “कर्म हवेच, तर ते तुमच्या वशात असेल.” Translation: “Karma exists, and it’s in your control.”
 23. “कर्माचे स्वरूप अनंत आहे.” Translation: “The nature of karma is infinite.”
 24. “कर्म बदलतात नाही, तर आपली भावना बदला.” Translation: “Karma doesn’t change, but your emotions do.”
 25. “कर्म जगाचा नियम आहे.” Translation: “Karma is the law of the world.”
 26. “जे कर्म करतो ते त्याच्या शक्तीच्या आधारावर करतो.” Translation: “One who does karma, does it based on their power.”
 27. “कर्माने तुमच्या जीवनात आनंद घ्यावा.” Translation: “Enjoy life through karma.”
 28. “कर्माने सदैव स्वच्छ आणि विनम्र राहावे.” Translation: “Always be pure and humble through karma.”
 29. “कर्माच्या असंख्य जाणवणींमुळे शिकवण्याची गरज आहे.” Translation: “The need to learn from the countless experiences of karma is important.”
 30. “कर्माचे फल तुमच्या भावनांच्या आधारावर देते.” Translation: “Karma’s fruit is based on your emotions.”
 31. “जे कर्म करतो तो त्याच्या पूर्णतेने करावे लागतो.” Translation: “One who does karma, does it with complete effort.”
 32. “कर्म तुमच्या शक्तीचे परिणाम देते.” Translation: “Karma gives the result of your power.”
 33. “कर्माचा राज हे आहे की फळ आपल्याच भावनांचे आहे.” Translation: “The secret of karma is that its fruit is based on your emotions.”
 34. “कर्माने सत्य आणि उत्तम आदर्शांची शिकवते.” Translation: “Karma teaches us about truth and good ideals.”
 35. “कर्माने आणि विश्वासाने सगळं संपवू शकतं.” Translation: “Karma and faith can accomplish everything.”
 36. “कर्माच्या संधीत नजर राहावी आणि जीवनाच्या संधीत प्रवेश करावा.” Translation: “Keep an eye on the opportunities of karma and enter the opportunities of life.”
 37. “कर्माने सत्य आणि त्याच्या निष्ठेने मार्गदर्शन करते.” Translation: “Karma guides us towards truth and its devotion.”
 38. “कर्माने शांतता आणि शांतपण देते.” Translation: “Karma brings peace and tranquility.”
 39. “कर्म जगाच्या आधारावर करावं.” Translation: “Do karma based on the foundation of the world.”
 40. “कर्माच्या मार्गावर चढत राहावं.” Translation: “Keep climbing on the path of karma.”
 41. “ज्याने कर्म केले तो त्याच्या अगाध शक्तीचा प्रतिफळ घेतो.” Translation: “One who does karma receives the reward of their immense power.”
 42. “कर्माची निर्माण क्षमता असंख्य आहे.” Translation: “The potential for building karma is countless.”
 43. “कर्माने आणि निष्ठेने लक्ष्याकडे जाणारे असतात.” Translation: “Karma and devotion lead towards the goal.”
 44. “कर्म करण्याची गरज नाही, करण्याची गरज असते.” Translation: “There is no need to do karma, but there is a need to have the desire to do karma.”
 45. “कर्माच्या मार्गावर चालताना धीरता लावा.” Translation: “Practice patience while walking on the path of karma.”
 46. “कर्माच्या सत्यपथावर चालता राहा.” Translation: “Keep walking on the path of truth through karma.”
 47. “कर्म तुमच्या जीवनाचा आधार असतो.” Translation: “Karma is the foundation of your life.”

Karma Quotes About Life in Marathi

Karma Quotes About Life
 1. “कर्माने जीवनात सुख-दुःख होते, परंतु कर्माचे फळ तुमच्या हातात नसतात.” Translation: “Karma brings joy and sorrow in life, but the result of karma is not in your hands.”
 2. “जीवन कर्माचा संगीत आहे.” Translation: “Life is the music of karma.”
 3. “कर्म आणि जीवन दोन्ही एकाच शब्दात लिहिले जातात – ‘लेखण’.” Translation: “Karma and life are both written in the same word – ‘writing’.”
 4. “कर्म निर्माण करणारा माणूस जीवनात उजळ होतो.” Translation: “The person who builds karma shines in life.”
 5. “कर्म तुमच्या जीवनाच्या बाजूला चित्रित झाले जातात.” Translation: “Karma paints a picture on the canvas of your life.”
 6. “कर्म करताना जीवनात विविधता आणि स्वतंत्रता येते.” Translation: “Doing karma brings diversity and freedom in life.”
 7. “जीवन कर्माची अनुभूती असते.” Translation: “Life is the experience of karma.”
 8. “कर्माची खरी आणि उत्तम शक्ती जीवनात अनेक समस्या निराकरणासाठी आणि स्थायी शांतता प्राप्त करण्यासाठी वापरली जाते.” Translation: “The true and superior power of karma is used to solve many problems in life and attain permanent peace.”
 9. “जीवनात कर्माचा महत्त्व असंख्य आहे.” Translation: “The significance of karma in life is countless.”
 10. “कर्म करणे जीवनाचा एक आधार आहे.” Translation: “Doing karma is one foundation of life.”
 11. “कर्माने जीवनात आशा आणि उत्साह जगावते.” Translation: “Karma brings hope and enthusiasm in life.”

Buddha Quotes on Karma in Marathi

Buddha Quotes on Karma
 1. “कर्माची तीव्रता तेव्हा शक्यतोपयोग करण्यासाठी असते, ज्यामुळे जीवनात आनंदाची संधी तयार होते.” Translation: “The intensity of karma is used to create opportunities, which leads to the creation of happiness in life.”
 2. “कर्मची खरी शक्ती तब जागृत होते जेव्हा तो सर्वांगीण आणि असंख्य संभवतांना दाखवण्यासाठी वापरली जाते.” Translation: “The true power of karma is awakened when it is used to show the all-encompassing and countless possibilities.”
 3. “कर्म एक अनंत प्रवाह आहे जो जीवनाच्या संघर्षांचे संचालन करते.” Translation: “Karma is an infinite flow that guides the struggles of life.”
 4. “कर्म असंख्य आहेत ज्याच्या संख्येने जीवनाच्या धारांना समुद्रातून अधिक महत्व देण्यात येते.” Translation: “There are countless karmas that give more importance to the streams of life than the oceans.”
 5. “जीवनात अनुभवलेल्या दुःखांचा कारण हा आपल्या कर्माचा फळ आहे.” Translation: “The cause of the suffering experienced in life is the result of our own karma.”
 6. “जीवनात संगत आणि असंगत कर्माची एक प्रभावी संतुलन आहे.” Translation: “In life, there is a powerful balance between compatible and incompatible karma.”
 7. “कर्माची परिणती ही कधी अनिश्चित नाही.” Translation: “The result of karma is never uncertain.”
 8. “जीवनात तुमच्या कर्मांनुसार तुमचा भविष्य निर्माण होतो.” Translation: “In life, your future is created according to your karma.”

Short Karma Quotes in Marathi

 1. “कर्म जीवनाची रचना करतात.” Translation: “Karma creates the structure of life.”
 2. “कर्माचा फळ स्पष्ट आहे.” Translation: “The result of karma is clear.”
 3. “कर्माने तुमचा भविष्य निर्माण होतो.” Translation: “Your future is created by your karma.”
 4. “कर्म जीवनाचा उद्गम आहे.” Translation: “Karma is the origin of life.”
 5. “कर्माची तीव्रता आपले भविष्य निर्माण करते.” Translation: “The intensity of karma creates your future.”
 6. “जीवनात कर्माचा महत्व असाधारण आहे.” Translation: “The importance of karma in life is extraordinary.”
 7. “कर्माची संख्या असंख्य आहे.” Translation: “The number of karmas is countless.”
 8. “कर्म एक अनंत प्रवाह आहे.” Translation: “Karma is an infinite flow.”
 9. “कर्माचे असंख्य फल आहेत.” Translation: “There are countless results of karma.”
 10. “कर्म जीवनात संतुलित राहते.” Translation: “Karma keeps life balanced.”
 11. “कर्म जीवनात उद्यमशीलता आणि सफलता घडवते.” Translation: “Karma creates enthusiasm and success in life.”
 12. “कर्माने जीवनाच्या संघर्षांचे संचालन करते.” Translation: “Karma guides the struggles of life.”
 13. “कर्माची तीव्रता जीवनात अनंत संभवना घडवते.” Translation: “The intensity of karma creates endless possibilities in life.”
 14. “कर्म जीवनाच्या धारांच्या महत्वाच्या आहेत.” Translation: “Karma is important for the streams of life.”
 15. “कर्माने जीवनाच्या धुंदीतून बाहेर पडण्यासाठी साहय्य करतात.” Translation: “Karma helps to come out of the darkness of life.”

Bad Karma Quotes in Marathi

Bad Karma Quotes
 1. “जे कर्म तुम्ही करता तेचा तुम्हाला फल मिळतो.” Translation: “You will receive the fruits of the karma you do.”
 2. “जे कर्म तुम्ही करता तेचा तुम्हाला आठवड्याच्या दिवशी मिळतो.” Translation: “You will receive the fruits of the karma you do after some time.”
 3. “जे कर्म तुम्ही करता तेचा फल तुमच्या जीवनात तुम्हाला समोर येतो.” Translation: “The fruits of the karma you do come closer to you in your life.”
 4. “खरा असलेला कर्म बदलून तुम्हाला खरंच शांती मिळते.” Translation: “Changing your good karma brings you true peace.”
 5. “जे कर्म तुम्ही करता तेचा फल तुमच्या संतापाचा घटक बनतो.” Translation: “The fruits of the karma you do become the element of your remorse.”
 6. “जे कर्म तुम्ही करता तेचा तुम्हाला आठवड्याच्या दिवशी समोर येतो.” Translation: “The fruits of the karma you do come closer to you after some time.”
 7. “बुरे कर्म का फल बुरा होता है.” Translation: “The result of bad karma is always bad.”
 8. “जे कर्म तुम्ही करता तेचा तुमच्या जीवनाच्या संधीत तुम्हाला आता मिळतो.” Translation: “The fruits of the karma you do now appear in the junction of your life.”
 9. “बुरे कर्म का फल बड़ा होता है.” Translation: “The result of bad karma is always big.”
 10. “जे कर्म तुम्ही करता तेचा तुम्हाला तडफे देतो.” Translation: “The karma you do gives you trouble.”
 11. “जे कर्म तुम्ही करता तेचा तुम्हाला नाश होतो.” Translation: “The karma you do brings destruction to you.”

Good Karma Quotes in Marathi

Good Karma Quotes in Marathi
 1. “जे कर्म तुम्ही करता तेचा तुमच्या जीवनात तुम्हाला समृद्धी मिळते.” Translation: “The karma you do brings prosperity to your life.”
 2. “जे कर्म तुम्ही करता तेचा तुम्हाला शांती मिळते.” Translation: “The karma you do brings you peace.”
 3. “जे कर्म तुम्ही करता तेचा तुमच्या जीवनात तुम्हाला सुख मिळतो.” Translation: “The karma you do brings happiness to your life.”
 4. “जे कर्म तुम्ही करता तेचा तुमच्या जीवनात तुम्हाला संतोष मिळतो.” Translation: “The karma you do brings contentment to your life.”
 5. “जे कर्म तुम्ही करता तेचा तुम्हाला सद्गुरुत्व मिळते.” Translation: “The karma you do brings you goodness.”
 6. “जे कर्म तुम्ही करता तेचा तुम्हाला आशीर्वाद मिळतो.” Translation: “The karma you do brings you blessings.”
 7. “जे कर्म तुम्ही करता तेचा तुम्हाला उच्चता मिळते.” Translation: “The karma you do brings you elevation.”
 8. “जे कर्म तुम्ही करता तेचा तुम्हाला संघर्षातून बाहेर पडण्यास मदत मिळते.” Translation: “The karma you do helps you to come out of struggle.”
 9. “जे कर्म तुम्ही करता तेचा तुम्हाला सफलता मिळते.” Translation: “The karma you do brings you success.”
 10. “जे कर्म तुम्ही करता तेचा तुम्हाला निष्क्रियता राहण्याची शक्यता मिळते.” Translation: “The karma you do gives you the possibility to remain inactive.”

Karma Quotes on Love in Marathi

 1. “प्रेम करण्याचा कर्म फळ शांतता आणि समृद्धी आहे.” Translation: “The karma of loving brings the fruits of peace and prosperity.”
 2. “तुमच्या प्रेमाचा कर्म तुमच्या जीवनात तुमच्या मनाला आनंद आणि संतोष देतो.” Translation: “The karma of your love brings joy and contentment to your life.”
 3. “प्रेमाचा कर्म तुमच्या जीवनात उजळण्याची बाजू दाखवतो.” Translation: “The karma of love shows you the way to enlightenment in your life.”
 4. “प्रेम तुमच्या जीवनात एक स्वतंत्र व समग्र शक्ती आहे.” Translation: “Love is an independent and complete power in your life.”
 5. “प्रेमाचा कर्म तुमच्या जीवनात नेहमी चमकणारी दिशा दाखवतो.” Translation: “The karma of love always shows you the direction that shines.”
 6. “प्रेमाचा कर्म तुमच्या जीवनात उच्चता आणि उजळणे देतो.” Translation: “The karma of love brings elevation and enlightenment to your life.”
 7. “प्रेमाचा कर्म तुमच्या जीवनात सामंताची अनुभूती देतो.” Translation: “The karma of love gives you the experience of completeness in your life.”
 8. “प्रेम आणि सत्य कर्म तुमच्या जीवनात नेहमी अभिनय करतात.” Translation: “Love and righteous karma always act in your life.”
 9. “प्रेमाचा कर्म तुमच्या जीवनात नेहमी समता आणि संपत्ती देतो.” Translation: “The karma of love always brings equality and prosperity to your life.”
 10. “प्रेमाचा कर्म तुमच्या जीवनात सर्वांच्या व्यक्तिमत्वावर आधारित आहे.” Translation: “The karma of love is based on the personality of everyone in your life.”

Karma Quotes for Relationships in Marathi

 1. “तुमच्या संबंधांचा कर्म तुमच्या जीवनात संपत्ती आणि समृद्धी देतो.” Translation: “The karma of your relationships brings wealth and prosperity to your life.”
 2. “तुमच्या संबंधांचा कर्म तुमच्या जीवनात सुख आणि संतोष देतो.” Translation: “The karma of your relationships brings happiness and contentment to your life.”
 3. “संबंधांचा कर्म तुमच्या जीवनात नेहमी स्नेह आणि संवाद देतो.” Translation: “The karma of relationships always brings love and communication in your life.”
 4. “तुमच्या संबंधांचा कर्म तुमच्या जीवनात नेहमी नातंबाजी आणि विश्वास देतो.” Translation: “The karma of your relationships always brings trust and loyalty in your life.”
 5. “तुमच्या संबंधांचा कर्म तुमच्या जीवनात संपूर्णता आणि समता देतो.” Translation: “The karma of your relationships brings completeness and equality in your life.”
 6. “संबंधांचा कर्म तुमच्या जीवनात नेहमी संतुष्टी आणि शांतता देतो.” Translation: “The karma of relationships always brings satisfaction and peace in your life.”
 7. “तुमच्या संबंधांचा कर्म तुमच्या जीवनात नेहमी समझदारी आणि निर्णय देतो.” Translation: “The karma of your relationships always brings wisdom and decision-making in your life.”
 8. “तुमच्या संबंधांचा कर्म तुमच्या जीवनात नेहमी स्वतंत्रता आणि स्वाधीनता देतो.” Translation: “The karma of your relationships always brings independence and freedom in your life.”
 9. “तुमच्या संबंधांचा कर्म तुमच्या जीवनात नेहमी संवेदनशीलता आणि सहानुभूती देतो.” Translation: “The karma of your relationships always brings empathy and compassion in your life.”
 10. “तुमच्या संबंधांचा कर्म तुमच्या जीवनात नेहमी संबंधांची गहराई आणि सुखद बांध देतो.” Translation: “The karma of your relationships always brings depth and happiness in your life.”
 11. “संबंधांचा कर्म तुमच्या जीवनात नेहमी संबंधांची महत्वाची अनुभूती देतो.” Translation: “The karma of relationships always brings a sense of importance in your life.”
 12. “तुमच्या संबंधांचा कर्म तुमच्या जीवनात नेहमी संबंधांचा समर्थन आणि मार्गदर्शन देतो.” Translation: “The karma of your relationships always brings support and guidance in your life.”
 13. “तुमच्या संबंधांचा कर्म तुमच्या जीवनात नेहमी संबंधांचा समर्थन आणि दया देतो.” Translation: “The karma of your relationships always brings support and kindness in your life.”
 14. “संबंधांचा कर्म तुमच्या जीवनात नेहमी संबंधांचा स्थिरता आणि समझौता देतो.” Translation: “The karma of relationships always brings stability and compromise in your life.”
 15. “तुमच्या संबंधांचा कर्म तुमच्या जीवनात नेहमी संबंधांची संरक्षण आणि दु:ख दूर करणे देतो.” Translation: “The karma of your relationships always brings protection and the ability to alleviate suffering in your life.”

Karma Quotes in मराठी

 • “तुम्ही जे काम कराल, ते तुम्हाला परत येईल.” (What you do comes back to you.)
 • “तुमच्या कृत्यांच्या परिणामांचा स्वागत करा.” (Accept the consequences of your actions.)
 • “मनाप्रमाणे करा, किंवा त्याच्या परिणामांची बीर करा.” (Do as your mind says, or bear the consequences.)
 • “कार्याच्या कृत्यांनुसार फळ मिळतात.” (The fruit is given according to the deeds.)
 • “कर्मानुसार तुम्हाला फळ मिळेल.” (You will get the fruit according to karma.)
 • “तुम्ही केलेले कर्म तुमच्याही वळणार.” (The karma you did will come back to you.)
 • “कर्म हे अस्वीकार करता येत नाही.” (Karma cannot be denied.)
 • “केवळ गोड केल्यास गोड मिळते.” (Only sweetness is obtained if sweet is done.)
 • “जरी तुम्ही कर्माची खचलेली नावे मिटवलीतरी, परिणाम तुमच्यावरून घेतलेली जाऊ शकत नाही.” (Even if you erase the names of the karma, the consequences cannot be taken away from you.)
 • “तुम्ही दिलेले प्रत्येक अपाय तुम्हाला परत येईल.” (Every punishment you give will come back to you.)
 • “तुमची कर्मबंधनाे तुम्हाला आपल्या कृत्यांमुळे मिळतील.” (You will get your karma bondage because of your actions.)
 • “तुमच्या कर्माच्या परीणामाने तुम्हाला मिळेल.” (You will receive what you have done.)
 • “कार्यांशी साधारणपणे पलटी मिळते.” (Usually get reciprocation with actions.)
 • “जे कर्म केले जाते, ते असलेल्या व्यक्तीला परत मिळते.” (What karma is done, comes back to the individual.)
 • “तुम्ही वाढविलेले प्रत्येक बीज फळित होईल.” (Every seed you plant will bear fruit.)
 • “तुमच्या कर्मांमुळे तुम्हाला तुमच्या जीवनाची छबी दिसेल.” (Your karma will show you the picture of your life.)
 • “तुम्ही कार्य करत असताना सतत तुमच्या अन्यायाच्या परिणामांची चिंता करा.” (Always worry about the consequences of your injustice while you are at work.)
 • “तुमच्या कर्मांमुळे तुम्हाला मिळेल ती आपूलकी.” (You will get that isolation because of your karma.)
 • “तुमचे कर्म तुमच्या यशाच्या आकाराचे ठरतात.” (Your actions determine the size of your success.)
 • “कर्मामुळे तुमचे भविष्य ठरते.” (Your future is determined by your karma.)

Frequently Asked Questions (FAQ) on the topic of Karma Quotes in Marathi

Can karma be changed?

Yes, karma can be changed. Every action we take has the potential to create new karma and change our destiny.

Is karma only a religious concept?

No, karma is a universal law of cause and effect that applies to everyone, regardless of their beliefs.

How can I create good karma?

You can create good karma by doing good deeds, having positive intentions, and cultivating positive emotions and thoughts.

What are the benefits of good karma?

Good karma brings inner peace, happiness, success, and good relationships.

What are the consequences of bad karma?

Bad karma leads to negative emotions, health problems, financial problems, and strained relationships.

How can I avoid creating bad karma?

You can avoid creating bad karma by refraining from negative actions, thoughts, and emotions and practicing self-reflection and positive intention.

Can good karma cancel out bad karma?

Yes, good karma can neutralize bad karma and lessen its effects, but it cannot completely erase it.

Hello and thank you for visiting TardeoLogi! I am Hussain, the founder of this platform where I share my knowledge and insights on technology news and trends. With my background in the enterprise world, I bring a unique perspective to my writing and enjoy sharing my experiences with my readers.

Sharing Is Caring:

Leave a Comment